%1$s

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MOBIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) i określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1. Definicje

Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się określone znaczenie:

 1. Administrator Serwisu/Podmiot Leczniczy- MOBIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czumy 16/47, 01-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714488; NIP 5223111041, REGON 369301490;
 2. Administrator danych osobowych- MOBIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czumy 16/47, 01-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714488; NIP 5223111041, REGON 369301490;
 3. Usługi medyczne- Świadczenia zdrowotne i inne niż Świadczenia zdrowotne usługi związane pośrednio bądź bezpośrednio z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych;
 4. Pacjent- osoba fizyczna, na rzecz której ma zostać udzielone świadczenie zdrowotne, wskazana przez Użytkownika Serwisu internetowego w trakcie Rejestracji;
 5. Personel- osoby wykonujące zawody medyczne i posiadające fachowe kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, które udzielają Świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta;
 6. Regulamin- Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 7. Serwis internetowy- serwis prowadzony pod domeną www.mobimed.com.pl, umożliwiający kontakt pomiędzy Podmiotem Leczniczym a Użytkownikiem;
 8. Świadczenie zdrowotne- działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania;
 9. System teleinformatyczny- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.);
 10. Umowa o wykonanie usługi medycznej- umowa, której przedmiotem jest udzielenie Świadczenia zdrowotnego lub wykonanie usługi związanej pośrednio bądź bezpośrednio z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu;
 11. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu internetowego, Użytkownik może być jednocześnie Pacjentem;
 12. Rejestracja- zgłoszenie zapotrzebowania na Usługę medyczną przez Użytkownika;
 13. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu internetowego do przeglądarki internetowej Użytkownika,którą Użytkownik może skonfigurować tak aby je akceptowała lub odrzucała, a następnie zapisane w przeglądarce;
 14. Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator serwisu jest jednocześnie jego właścicielem i został zarejestrowany wRejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 000000199105.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu internetowego, w szczególności Rejestrację i zawieranie Umów o usługę medyczną za pośrednictwem Serwisu internetowego na terenie miasta Warszawy i w promieniu 20 km od centrum Warszawy.
 3. Usługi medyczne świadczone są w godz. 8-21, za wyjątkiem usługi detoksu poalkoholowego, która świadczona jest przez 24 h.
 4. Za pośrednictwem Serwisu internetowego świadczone są usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które świadczone są po zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu poprzez akceptację Regulaminu.
 5. Regulamin zostaje udostępniony przed zawarciem umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie internetowym w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.

§ 3. Rodzaj i zakres świadczonej usługi

 1. Serwis internetowy umożliwia Użytkownikowi Rejestrację na oferowane Usługi medyczne i zawieranie Umów o wykonanie usługi medycznej za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest nieodpłatne za wyjątkiem zawarcia Umowy o wykonanie Usługi medycznej, która podlega opłacie według Cennika.
 3. Wszystkie Usługi medyczne poza granicami administracyjnymi m. st. Warszawy podlegają dodatkowej opłacie 100 zł w stosunku do opłat zawartych w Cenniku.
 4. Użytkownik może skorzystać z Serwisu internetowego za pośrednictwem strony internetowej www.mobimed.com.pl.
 5. Przed Rejestracją Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść.
 6. Regulamin jest integralną częścią Umowy o wykonanie usługi medycznej.
 7. Dostęp do treści Serwisu internetowego dostępny jest dla każdego Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Usług medycznych udzielanych przez wykwalifikowany Personel Podmiotu leczniczego wyłącznie w ramach wizyt domowych za wyjątkiem Weekendowej Szkoły Rodzenia, która odbywać się będzie w miejscu każdorazowo wskazanym przez Podmiot Leczniczy.
 9. Usługi medyczne udzielane przez Podmiot leczniczy wyszczególnione są w Serwisie internetowym w zakładce „Dla Pacjentów” i podzakładce „Zakres usług”, do których należą w szczególności: wizyty lekarskie, wizyty położnicze i laktacyjne, usługi pielęgniarskie, nauka chustonoszenia, fizjoterapia domowa, weekendowa i indywidualna szkoła rodzenia,detoks poalkoholowy.
 10. W Serwisie internetowym na stronie głównej www.mobimed.com.pl wyszczególniono także zakres Usług medycznych, które nie są udzielane przez Podmiot leczniczy i należą do nich wszystkie Świadczenia zdrowotne udzielane w stanach nagłych bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, do których w szczególności można zaliczyć: ból w klatce piersiowej, utrata przytomności, atak padaczki, krwotoki, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia, podejrzenie udaru, zatrucie gazem, grzybami, lekami, zakrztuszenie, zachłyśnięcie, poród, stany wymagające hospitalizacji, użycia karetki pogotowia lub specjalistycznego sprzętu medycznego a także ziołolecznictwo i niekonwencjonalne metody lecznicze.
 11. Każdy Użytkownik ma możliwość dokonania Rejestracji celem nabycia Usługi medycznej dzwoniąc na podany w Serwisie internetowym numer telefonu lub wpisując swój numer telefonu na stronie internetowej w miejscu do tego przeznaczonym (ikona słuchawki telefonicznej) w celu zażądania kontaktu ze strony Podmiotu leczniczego.Podczas Rejestracji każdy Użytkownik ma obowiązek podać imię i nazwisko Pacjenta, e-mail, numer telefonu, adres, pod którym Usługa medyczna ma być udzielona poprzez wskazanie miasta, ulicy, numeru budynku i numeru mieszkania, datę i godzinę, w której Usługa medyczna ma zostać udzielona oraz wskazać w przypadku Rejestracji telefonicznej objawy lub działania, na które zgłasza zapotrzebowanie.
 12. Podmiot leczniczy przyporządkuje wykwalifikowanego członka Personelu Podmiotu leczniczego poprzez wskazanie Użytkownikowi jego imienia i nazwiska oraz tytułu zawodowego. Potwierdzenie dostępności Usługi medycznej może nastąpić od razu lub Podmiot leczniczy wykona ponownie w deklarowanym czasie telefon z informacją o dostępności Usługi medycznej lub jej braku.
 13. Personel Podmiotu leczniczego w trakcie wizyt domowych nie jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny.
 14. Podczas wizyty domowej Personel Podmiotu Leczniczego, w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu medycznego będzie posiadać przy sobie:
  1. lekarz- torba medyczna z ciśnieniomierzem, stetoskopem, otoskopem, glukometrem, rękawiczkami, szpatułkami, termometrem, kartą wyjazdową, kasę fiskalną i terminal płatniczy;
  2. pielęgniarka- torba medyczna z ciśnieniomierzem, glukometrem, zestawem do pobierania krwi, zestawem do przetoczeń i płynami, wenflonami, cewnikami, sondami, materiałami odkażającymi skórę, rękawiczkami, lekami, kartą wyjazdową, kasę fiskalną i terminal płatniczy,
  3. położna- torba medyczna z ciśnieniomierzem, glukometrem, termometrem, materiałami opatrunkowymi, preparatami odkażającymi skórę, jednorazowym zestawem do zdejmowania szwów, bociankiem, rękawiczkami, wagę noworodkową, kartę wyjazdową, ,kasę fiskalną i terminal płatniczy,
  4. fizjoterapeuta- torba medyczna z preparatami odkażającymi skórę, żelem do usg, rękawiczkami, tejpami, kartę wyjazdową, kasę fiskalną i terminal płatniczy;
 15. Personel Podmiotu leczniczego nie wykonuje usługi transportu Pacjenta do innych placówek medycznych.
 16. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu udzielanych Usług medycznych, o których będzie informował za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 17. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odwołania zamówionej Usługi medycznej w sytuacji gdy jej udzielenie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Podmiotu leczniczego lub uwarunkowane siłą wyższą. W takiej sytuacji Podmiot leczniczy poinformuje niezwłocznie Użytkownika oferując nowy termin wykonania Usługi medycznej.
 18. Personel Podmiotu leczniczego nie wystawia recept na leki refundowane (przypisane leki są odpłatne 100%).
 19. Dokumentacja medyczna z udzielonej Usługi medycznej będzie przechowywana i udostępniana zgodnie z ustawą z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pacjent po wykonaniu Usługi medycznej otrzyma nieodpłatnie kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej. Wydanie kolejnej kopii dokumentacji medycznej jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym w Podmiocie leczniczym cennikiem. Żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej należy kierować na adres kontakt@mobimed.com.pl.

§ 4. Zawieranie umów

 1. W ramach Serwisu internetowego Użytkownik ma możliwość ze skorzystania z usług bezpłatnych jak i usługi płatnej-Umowy o wykonanie Usługi medycznej.
 2. Do zawarcia umowy świadczenia usług bezpłatnych dochodzi w chwili faktycznego z nich skorzystania przez Użytkownika poprzez wpisanie w wyszukiwarce adresu www.mobimed.com.pl i wyświetlenie treści Serwisu internetowego.
 3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi bezpłatnej poprzez opuszczenie Serwisu internetowego.Chwilą zawarcia Umowy o wykonanie usługi medycznej jest dokonanie potwierdzenia przez Podmiot leczniczy dostępności Usługi medycznej, na którą dokonano Rejestracji w sposób przewidziany w Regulaminie.
 4. Wraz z chwilą zawarcia Umowy pojawia się po stronie Użytkownika obowiązek uiszczenia opłaty za Usługę medyczną, na którą dokonano Rejestracji a po stronie Podmiotu leczniczego obowiązek realizacji Usługi medycznej.
 5. Obowiązek uiszczenia opłaty będzie realizowany po wykonaniu Usługi medycznej podczas wizyty domowej za wyjątkiem Usługi medycznej -Weekendowa Szkoła Rodzenia, za którą płatność odbywa się na zasadach określonych w ust. 7.
 6. Udział w Weekendowej Szkole Rodzenia wymaga rezerwacji miejsca i zapłaty zadatku w wysokości 250 zł najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć przelewem na wskazany przez Podmiot leczniczy rachunek bankowy. Zadatek jest bezzwrotny i przepada w sytuacji rezygnacji z udziału w Weekendowej Szkole Rodzenia. Pozostała część wynagrodzenia w wysokości określonej Cennikiem usług płatna jest najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.
 7. Wysokość opłaty za wykonaną Usługę medyczną będzie wynikała z Cennika usług zamieszczonego w Serwisie internetowym. W przypadku Rejestracji na więcej niż jedną Usługę medyczną z pozycji Cennika usług, wysokość opłaty będzie sumą wynagrodzenia za poszczególne pozycje Cennika usług.
 8. Opłatę będzie można uiścić bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej lub debetowej za pośrednictwem terminala płatniczego, który będzie miał przy sobie członek Personelu Podmiotu leczniczego lub gotówką, z tymże opłatę za udział w Weekendowej Szkole Rodzenia będzie można opłacić także przelewem na wskazany rachunek bankowy w przypadku dokonania płatności przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Opłaty nie pobiera się w następujących sytuacjach:
  1. w przypadku odmowy lub odstąpienia od leczenia przez lekarza, pielęgniarkę, położną, fizjoterapeutę, ratownika medycznego lub innego przedstawiciela zawodów medycznych jeżeli odmowa udzielenia Świadczenia zdrowotnego lub odstąpienie od jego udzielenia ma oparcie w przepisach obowiązującego prawa i przebiegło na zasadach tam określonych, w szczególności zgodnie z art. 38-39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 123 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994 z późn. zm.);
  2. w przypadku udzielenia Świadczenia zdrowotnego niezgodnie ze zgłoszonym podczas Rejestracji zapotrzebowaniem lub w sposób nienależyty, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Podmiot leczniczy wniesionej na zasadach wynikających z Regulaminu;
  3. w przypadku niewykonania Usługi medycznej z uwagi na inne okoliczności, chyba że ich niewykonanie wynika z winy Użytkownika, w szczególności z uwagi na wprowadzenie w błąd Podmiotu leczniczego podczas Rejestracji, brak współdziałania z Personelem Podmiotu leczniczego w trakcie wykonywania Usługi medycznej lub dokonanie Rejestracji na Usługę medyczną nieudzielaną przez Podmiot leczniczy.
 10. W sytuacji opisanej w ust. 10 pkt. 3 opłata, którą Użytkownik ma obowiązek uiścić jeżeli do wykonania Usługi medycznej nie doszło z jego winy stanowi zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do Pacjenta i wynosi 70 zł.
 11. Po uiszczeniu opłaty za Świadczenie zdrowotne Użytkownik otrzyma niezwłocznie paragon. Na żądanie Użytkownika będzie doręczana drogą elektroniczną faktura imienna na wskazany adres poczty elektronicznej.

§ 5. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie w tym celu specjalnego oprogramowania bądź urządzeń;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora Serwisu lub osób trzecich.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków określonych w ust. 1 Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków celem ochrony swych praw i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu internetowego.
 4. Podmiot leczniczy świadczy Usługi medyczne w zakresie i na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie przy zachowaniu należytej staranności.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu internetowego.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem Serwisu internetowego sprawuje Administrator Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad funkcjonowania Serwisu internetowego w każdej chwili, w szczególności do prowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich oraz wprowadzania innego rodzaju przerw technicznych.
 3. Dostęp i korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 11.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.
 4. Do skorzystania z Serwisu internetowego konieczne jest posiadanie połączenia internetowego dowolnego typu o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s.
 5. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ma obowiązek sprawdzić czy posiada sprzęt o wymaganiach określonych powyżej.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Pacjentowi przy wykonywaniu Usługi medycznej ponoszą solidarnie członek Personelu podmiotu leczniczego wraz z Podmiotem leczniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkodę wynikającą z nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
  2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi medycznej wskutek podania podczas Rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak dostępności Serwisu internetowego wynikający z nieposiadania sprzętu o wymaganiach określonych w § 6;
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Administratora Serwisu jak i jego podwykonawców.

§ 8. Tryb reklamacyjny

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu internetowego przysługuje prawo do reklamacji w zakresie jego funkcjonowania.
 2. Reklamacje można kierować elektronicznie na adres kontakt@mobimed.com.pl lub listownie na adres MOBIMED Sp. z o.o., ul. Czumy 16/47, 01-355 Warszawa.
 3. Administrator Serwisu ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej odebrania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres wskazany w reklamacji.
 5. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji, imię i nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny Użytkownika oraz okoliczności ją uzasadniające.

§ 9. Własność intelektualna

 1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie internetowym, w tym prawa autorskie majątkowe do elementów graficznych, słownych, słowno-graficznych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi Serwisu.
 2. Administrator Serwisu jest wyłącznie uprawnionym podmiotem do korzystania ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie internetowym.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnionego.
 4. Żadna część Serwisu internetowego nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§ 10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Skorzystanie z Usługi medycznej oraz rejestracja Konta Pacjenta wymaga podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, dane teleadresowe, dane identyfikacyjne (PESEL), dane o stanie zdrowia). Dane osobowe przekazane w tym celu przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub podczas Rejestracji będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usług na rzecz Użytkownika lub osoby przez niego wskazanej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością skorzystania z Usługi medycznej.
 2. Administrator Serwisu jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.
 3. Udostępnione dane osobowe mogą zostać powierzone Personelowi Podmiotu leczniczego na podstawie umowy powierzenia w celu wykonania Usługi medycznej na rzecz Użytkownika lub osoby przez niego wskazanej i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 3 obejmuje następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, daty urodzenia, dane teleadresowe, numery identyfikacyjne (PESEL), dane o stanie zdrowia.
 5. Podczas rejestracji Konta Pacjenta Administrator serwisu wystąpi do Użytkownika o zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożliwością skorzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego związanych z posiadaniem Konta Użytkownika.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania dotyczących go danych osobowych, dostępu do swoich danych, aktualizacji danych osobowych (sprostowania/uzupełnienia), usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania, aby nie podlegać profilowaniu. Wszelkie żądania związane z danymi osobowymi należy kierować na adres kontakt@mobimed.com.pl. Administrator ma 14 dni na rozpatrzenie żądania Użytkownika.
 8. Wraz z usunięciem Konta Pacjenta zostaną usunięte wszelkie dane osobowe powiązane z Kontem Pacjenta.
 9. Administrator Serwisu zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie internetowym, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 4. Spory pomiędzy Administratorem Serwisu a konsumentem dotyczące świadczenia usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 r.